Tuesday, 5 June 2012

Blood Hymns - 2

मुळांनी खोड शोषुन घेतले,
जेव्हा अ‍ॅन्जेल्स वीटेवर झोपले.
क्रुसावरती निर्वात लटकवला.
सर्वांनी त्याची भक्ती केली.
कालचा मी,
आजचा मी,
उद्याचा मीच्या,
गात्रांमध्ये राक्षस आहे.
काळ त्याला लिबरेट करेल.
देह त्याला जनरेट करेल.
पण आत्मा मी मुक्त ठेवलाय.
तो शेवटच्या खोलीत
शांतपणे मुततोय.
मुर्दाड कावळे,
लोचट भिकारी,
थंड वेश्या,
भडवे पुरोहित,
यांना घालतोय
बंबाळ तुकडे

एक तुकडा इथे भिरकावला
तिथे धावा
दुसरा या इथे आभाळात
त्यावर झेपा
स्वतःच्या विषात
स्वतःचाच बळी
अळीमिळी गुपचिळी
विकार द्या
विकार घ्या
साठवलेल्या बुरशीमागचे
सगळे सारे चोपुन घ्या

बहात्तर ठोके
सत्तर वाटले
दोन जगले
मग स्वतःच बहिरा झालो
संचित सारे पुन्हा ऐकले.
सगळे ढोसुन स्फुंदत बसलो
तेव्हा आरशामागुन तो हसला
त्याने,
ग्रंथ् पेटवले
धर्म बुजवले
कोवळी कुजकी भुल जाळली
भरल्या नाळेतले स्पर्श विझवले
माझ्या शहराचे भाग केले
सगळी सुत्रं स्वतः हलवली.
मी प्रतिकार करायला गेलो
तर मलाच आरशात ढकलले
आरशांची दार बंद केली
आणि त्यावर लेबलं लावली.
a wise man must know how to avoid deception!

No comments:

Post a Comment