Sunday, 2 October 2011

Autopsy

भातुकलीच्या खेळाची जेव्हा क्रुसेड्स होतात...
तेव्हा i get 15 min of my fame!
सुबोध घातकी दंश माझ्या मागावर असतात,
आणि दरीच्या दुसरया टोकाला लगडलेली असते माझी कविता.....

No comments:

Post a Comment