Tuesday, 11 October 2011

कोजागिरी


पीक उभारलं गं .....बये उभारलं गं
श्रावणाच्या धुंदीत शहारलं गं
टपोरया मोत्यांचा कसा गं फुले
पिसारा गं?.........


पीक बहरलं गं .....बये बहरलं गं
वारं अलगद त्याला गोंजारी गं
वाटु गं सोनं दसरयाला कसं?
सोनं शेतात गं.......

उजळती राती पुनवेच्या गं...........बये पुनवेच्या गं
राया अंगणी घेऊनी हाती चांदण्या गं
सांभाळु शालु कि लाज सांभाळु?
मज कळेना ग........

चांदणधुळ ही बये उशाशी गं.......बये उशाशी गं
बावरा शकुन मनाशी गं
रात टेकली देखण्या चंद्राच्या
छातीवर गं.....

No comments:

Post a Comment